14 finalisten SjONG 2008 bekend

(Nieuws)

De foarrondes fan Sjong 2008 sitte der op en de winners binne bekend. Mear dan 40 bern songen en rapten der op los. Goed, hiel goed, suver, ferrassend, min, falsk en om te skriemen. It hiele palet oan talint kaam dizze dei foarby. De dielnimmers wienen hast allegear gespannen en senuweftich. It is ek net maklik om op ‘e stip foar 6 kamera’s te stean. Respekt!

Oan ús, de sjuery, om in goeie ‘line-up’ yn Frentsjer del te setten. En om der in klisjé tsjinoan te goaien: it wie dreech. Stekwurden út it sjueryrapport: mear power, tekst kwyt, wow, goed dien, moaie samensang, bytsje ûnseker, te gek, te gek foar wurden en trochgean! Mar wy binne derút! En Minke en Remon tinke dat it publyk yn Frjentsjer in hiele goeie jûn krije. De muzikanten dy’t wy sjogge yn de Koornbeurs binne:

Marrit de Vries, Janneke Andringa, Marrit Bisschops en Atser Damsma (piano) fan it OSG Sevenwolden yn Grou
Mei ‘Myn gefoel’ (‘Feeling Good’ fan Michael Bublé)

Albert vd Tuin (sang en gitaar) fan it Drachtster Lyceum
Mei ‘De Gitaar’ (‘Het is een nacht’ fan Guus Meeuwis)

Sanne Rijpkema, Eline de Ruig & Lisa Postma fan CSG Bornego De Jouwer
Mei ‘Foar dy wol ik gean’ (‘Voor jou wil ik gaan’ út de musical Grease)

Saskia Zwaan fan it Marnekolleezje yn Boalsert
Mei ‘As in mok boppe ’t strân’ (‘Als een meeuw boven zee’ fan Kinderen voor Kinderen)

Brechtje Brouwer (rap) fan it Dockingakolleezje yn Ferwert
Mei ‘Ungrypber’ (‘Ongrijpbaar’ fan in ûnbekende komponist/tekstskriuwer)

Fenne vd Meulen fan CSG Ulbe van Houten yn St. Anne
Mei ‘Sûnder dy’ (‘Heaven’ fan Do)

Jenny Semplonius fan it RSG Magister Alvinus yn Snits
Mei ‘Fuortset Underwiis’ (‘Hemel en Aarde’ fan Edsilia Rombley)

Esther Dijkstra & Willy Buma fan it Bogerman / CVK yn Snits
Mei ‘Leafde’ (‘Proud Mary’ fan Ike & Tina Turner)

Treja Boersma & Carina van der Hoek fan OSG Singelland yn Surhústerfean
Mei ‘Haat dat ik fan dy hâld’ (‘Hate That I Love You’ fan Rihanna)

Albert Jan Kingma, Janke Trientsje Dijk & Sander Peters (piano) fan it Dockingakolleezje VMBO-TH yn Dokkum
Mei ‘Ik wol dy’ (‘Ik wil je’ fan De Kreuners)

Jitse Zandhuis fan OSG Sevenwolden op It Hearrenfean
Mei ‘Ik wol by dy bliuwe, leave’ (‘Hero’ fan Enrique Iglesias)

Judith Fledderus (sang en piano) fan sjongskoalle Vocales yn Ljouwert
Mei ‘Wy hearre by elkoar’ (‘We are meant to be together’ fan Judith Fledderus)

Yldau Bylsma fan Piter Jelles Aldlân / Vocales yn Ljouwert
Mei ‘Bysûnder’ (‘Bijzonder’ fan Veldhuis & Kemper)


Janke Trientsje Dijk & Band fan it Dockingakolleezje VMBO-TH yn Dokkum
Mei ‘Minsken sjoch om jim hinne’ (‘15 miljoen mensen’ fan Fluitsma & Van Tijn)
Band bestiet uit: Wieger Dijkstra (drums), Robert Lalkens (akoestysk gitaar), Sander Peters (piano) & Johan vd Schaaf (bas)

De sjuery
Remon de Jong
Minke Adema

Hafida el Achouri fan OSG Singelland yn Surhústerfean wie siik by de foarrondes. Sy hat by de presintaasjewurksjop dochs noch har nûmer ‘Wyld’ (‘Wild’ fan Monique Smit) foar de sjuery songen. En dat die se sa goed, dat se as 15e dielnimmer oan de finale taheakke is.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..