Zoekresultaten

WAT MEITSJE FOAR IN OAR

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

DÛNSJEN BLIUWE

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

DOCH DE SLOW-MO

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

DIZZE WRÂLD

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

DE TIID

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

BOARGEMASTER IKKE

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

BISTO BANG

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

AS IK DÛNSJE

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

ALLES OARS FOAR DOMINIEK

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik

ALLES DRAAIT OM SPORT

Ik hâld hiel bot fan sporten, al stiet it my soms tsjin Mar heit en mem dy sizze dat ik de beste wêze kin Ik