De 10 bêste teksten! Stim foar de SjONGtekstpublykspriis

(Nieuws)

De tekstsjuery, besteande út de skriuwers Elske Kampen, Douwe Kootstra en Jelle Bangma, hat 10 teksten selektearre út de 52 teksten dy’t ynstjoerd binne foar SjONG 2009. Dy 10 teksten binnen dêrmei ek nominearre foar ien fan de trije sjueryprizen dy’t by de finale op 18 april bekend makke wurde.

Mar dêrmei binne wy der noch net! Ek jim meie jim favorite tekst kieze út dizze 10. Jim kinne dat dwaan troch de titel fan jim favorite tekst troch te jaan fia sjong.nl@gmail.com. De tekst mei de measte stimmen wint de SjONGtekst Publykspriis. Dy wurdt ek útrikt by de finale op sneon 18 april yn DOK 18 yn Dokkum.

De sjuery hat de folgjende 10 teksten keazen (klik hjir om de teksten te lêzen of sjoch op de SjONG-hyves):

1. 10.000 nachten
(’10.000 Nights’ – Alphabeat)
Skreaun troch: Angelique Buma en Lisanne van der Zee fan it Marnecollege yn Boalsert

2. Do
(‘Spider’s Web’ – Katie Melua)
Skreaun troch: Akke Boonstra fan it Marnecollege yn Boalsert

3. Ferstild yn stien
(‘Verstild in Steen’ – Stef Bos)

Skreaun troch: Femke Hettema fan it Bornego, lok. Kingwei, op it Hearrenfean

4. In Stikje Bôle Mei Heagelsleage
(‘What Have You Done’ – Within Temptation)
Skreaun troch: Rixt Kingma en Roos Tuinder fan it Drachtster Lyceum yn Drachten

5. No is’t foarby
(‘Cry’ – Rihanna)
Skreaun troch: Froukje Douma, Nynke de jong, Jildou van der Werf en Martine Beuckens fan it Marnecollege yn Boalsert

6. Sûnder dy
(‘Cry’ – Rihanna)

Skreaun troch: Anneke Jansen, Mireille Bakker en Rinske Bos fan it Marnecollege yn Boalsert

7. Ik wol fleane
(‘Heaven’ – Bryan Adams)

Skreaun troch: Teunia Stilma fan it Bogerman, Himdyk 47, yn Snits

8. Swiet wersjen
(‘Sweet Goodbyes’ – Krezip)

Skreaun troch: Brechje van Nes fan it Bogerman, Himdyk 47, yn Snits

9. Michel
(‘Michel’ – Anouk)
Skreaun troch: Marjolein Tishauser en Kristine Visser fan it CSG Liudger yn Burgum

10. Bliid
(‘Lucky’ – Jason Mraz & Colbie Caillat)

Skreaun troch: Carina van der Hoek en Christina van der Galiën fan it ROC Friese Poort yn Ljouwert

Start met typen en druk op enter om te zoeken..