De filmkes fan de finale steane op YouTube!

(Nieuws)


De filmkes fan de finale steane no ek op YouTube. Klik hjir om nei ús YouTube-kanaal ta te gean.

De striid om de YouTubepriis 2008 kin no ek begjinne! De solist of groep dêr’t it FILMKE FAN DE FINALE it meast fan besjoen wurdt, krijt de priis en in útnoeging om op te treden by de finale fan SjONG 2009.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..