Filmkes foarrondes 2011 online

(Nieuws)

De filmkes dy’t by de foarrondes makke binne troch studinten fan de oplieding Telvisie- en Mediaproductie oan de ROC Friese Poort steane online. Besjen kin op it kanaal fan Cedin/Taalsintrum Frysk op You Tube.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..