Filmkes SjONG 2015

(Nieuws)

Hast se al foarby kommen sjoen?! SjONG-presintatoaren Anna Marije Bloem en Bart de Boer nommen in stik as wat filmkes op. By gebrek oan eigen talint dienen se in oprop foar oare talinten. Kinsto moai sjonge? Hasto gefoel foar poadiumpresintaasje? Kinsto moaie teksten skriuwe? Wolsto kâns meitsje op de YouTube-priis? Hasto in moaie stim? JOU DY DAN OP FOAR SJONG! Dat wie it boadskip fan Anna Marije en Bart. Hjir de filmkes nochris op in rychje, omdat se sa leuk binne!

[youtube]34rEEl02Viw[/youtube].
[youtube]f0LxbuoVdg0[/youtube].
[youtube]_I7_Xm3XWSc[/youtube].
[youtube]4CKTmIQo5_Y[/youtube].
[youtube]qXVPauP3U0c[/youtube]

Start met typen en druk op enter om te zoeken..