Finalisten SjONG bekend

(Nieuws)

De sjuery hat sprutsen… Nei de foarrondes fan 23 en 24 maart keazen de sjueryleden Tet Rozendal en Raynaud Ritsma 11 acts út dy’t troch meie nei de finale fan SjONG. Foar wa’t net troch is, hoopje wy dat it dochs in hiele moaie ûnderfining west hat en hooplik oant SjONG 2013! In fideoklip fan alle foarronde-acts is meikoarten te sjen op You Tube. No earst op nei de finale! Dy fynt plak op sneon 16 april yn teater De Koornbeurs yn Frjentsjer. It sjuerykoppel Tet Rozendal en Raynaud Ritsma wurdt dan oanfolle mei Anne Hoogendoorn (The Voice of Holland). Der binne ek optredens te sjen fan Bente, de winneres fan SjONG 2010 en Hadzerr, de SjONG You Tube priiswinner. Kaarten (€7,50 it stik) kinne besteld wurde fia sjong.nl@gmail.com. De finalisten dy’t dy jûns op it poadium steane, binne:

 1. Martzen Groenveld (Bogerman Snits), mei ‘Myn takomst’
 2. Amerens Jongsma (RSG Simon Vestdijk Harns) mei ‘It skaad’
 3. Fenne van der Meulen (CSG Comenius Ljouwert) mei ‘Fier fuort’
 4. Hadzerr (Piter Jelles Gymnasium Ljouwert) mei ‘Pûtiel’
 5. Marjet van der Meeren (Bogerman Snits) mei ‘Iensum’
 6. Jenny Semplonius (Magister Alvinus Snits) mei ‘Eigen wei’
 7. Piet Kroes (Bogerman Snits) mei ‘Mei wat help fan in freon’
 8. Florianne Swart (Dockingacollege Ferwert) mei ‘Wat wolsto fan my’
 9. Swalker (Singelland, Drachtster Lyseum) mei ‘Lit ús muzyk foar jimme meitsje’
 10. Wilma Hiemstra (AOC Bûtenpost) mei ‘It lit my net los’
 11. Venna Flapper (Marnecollege Boalsert) mei ‘Mearkewrâld’

Wilma mei it nûmer 'It lit my net los'

Start met typen en druk op enter om te zoeken..