Kontakt?

Hast in fraach oer SjONG? Wolst bygelyks mear witte oer de audysjes of is der wat mis gien mei it ynstjoeren fan dyn opjefte? Dan kinst kontakt opnimme mei Cedin. Do kinst belje, maile of it formulier hjirûnder ynfolje. Sitsto op social media? Dan kinst ek fia Facebook of Instagram in berjochtsje stjoere.

Kontaktformulier


    In het kader van de AVG willen we u melden dat wij de gegevens die u invult in dit formulier enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

    Start met typen en druk op enter om te zoeken..