Kontakt?

Hast in fraach oer SjONG? Wolsto bygelyks mear witte oer de audysjedagen, of is der wat mis gien mei it ynstjoeren fan dyn nûmer? Dan kinst kontakt opnimme mei Cedin. Do kinst belje, maile oft it formulier hjirûnder ynfolje. Sitsto op social media? Dan kinst ek fia Facebook in berjochtsje stjoere.

Kontaktformulier


In het kader van de AVG willen we u melden dat wij de gegevens die u invult in dit formulier enkel gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..