Nijsargyf

Besjoch hjirûnder it lêste nijs oer SjONG en mis neat!

SjONG 2021 giet troch!

Hoi allegear, Hoe giet it mei jim!? Wy hoopje goed! Dat jim sûn en fleurich binne. Want dizze tiden bringe in soad ûnsekerheid mei ‘m mei. Fansels hawwe wy as organisaasje it útgebreid hân [...]
Workshops SjONG

Wolsto dy ekstra goed tariede op de audysjes? Folgje dan de SjONG workshops. Dy binne op 16 maart 2017, trije wike foar de audysje, fan 14.00 oant 17.00 oere yn it teater fan ROC Friese Poort [...]
SjONG 2017!

Wy binne derút! De data binne bekend… SjONG 2017 is plend! Dochsto ditkear ek (wer) mei? Hâld de webside, facebook, instagram en twitter yn ‘e gaten foar mear ynformaasje. Notearje yn [...]
Sneak preview film SjONG 2015

Wy as organisaasje ha de sneak preview fan de film fan SjONG 2015 krigen. Foar de finale fregen wy Tim Hoekstra om in ympresje te meitsjen fan SjONG 2015. En dus filme hy 11 april de middeis by [...]
Start met typen en druk op enter om te zoeken..