Oanmelde kin noch oant 9 maart!

(Nieuws)

Bêste SjONGers, dosinten en oare kontaktpersoanen,

Noch 2 wike en dan slút de oanmelding foar SjONG 2009. Mei dit berjocht wolle wy jim dêr noch graach eefkes oan herinnerje. It oanmeldingsformulier is noch altyd del te laden fia: http://www.taalsintrum.nl/images/opjefteformulier_sjong2009.doc

Ferjit net om by it oanmeldingsformulier ek de orizjinele tekst, de nije Fryske tekst en de orkestbân mei te stjoeren nei sjong.nl@gmail.com.

De earste oanmeldings druppelje al binnen. Dêrby wolle wy jim noch wol graach de folgjende tips meijaan:
– Lit foar it ynstjoeren noch eefkes nei de Fryske tekst sjen troch in dosint Frysk of in oar dy’t goed Frysk kin.
– Soargje foar in goede orkestbân. Dy binne bygelyks te finen op http://www.karaoke-version.com/nl/. Foar karaokes fan Nederlânsktalige lieten kinne jim ek op www.karaokes.nl sjen.

Mochten der fierder noch fragen wêze dan hear ik dat graach fia sjong.nl@gmail.com.

Súkses mei de fierdere tariedings.

Groetnis,
Jouke Douwe de Vries
organisaasje SjONG

Start met typen en druk op enter om te zoeken..