Rûtebeskriuwing nei DOK 18 yn Dokkum

(Nieuws)

Jim fine DOK 18 oan de efterside fan Partysintrum ‘Colosseum’ (dat stiet ek grut op de foargevel fan it gebou).

It adres is: Hogedijken 18-2, 9101 WV Dokkum, tel.:0519-222969, email: www.theaterdok18.nl

Tink derom!!! In navigaasjesysteem bringt jim nei in ferkeard adres. Toets yn: ‘Strobosserweg’ en dan fine jim it Colosseum oan it wetter.

Om 19.30 oere begjint de finale (de seal giet in kertierke earder iepen). It is frije sit, dus as jimme in moai plakje wolle, dan moatte jim op ‘e tiid wêze.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..