Audysjes

De audysjes binne op 8 en 9 maart 2021. Foar de audysjes giest nei de studio’s fan ROC Friese Poort yn Drachten. Dêr wurdt troch de technisy in hiele fette fideoclip makke fan dyn optreden. In spesjale SjONG faksjuery jout dy tips en trúks en beslute nei de audysjedagen hokker talinten troch meie nei de grutte finale. 

Ja, ik wol graach audysje dwaan!

audysjes-1

Start met typen en druk op enter om te zoeken..