Workshops

workshops-1

Hast besluten om mei te dwaan? Dan leit op sneon 10 april de reade loper foar dy klear! Dy deis krijsto as SjONG-dielnimmer 2 workshops om dy maksimaal ta te rieden op dyn audysje. 

 

Lokaasje Zangles Friesland
Adres Vredeman de Vriesstraat 24A, 8921 BT Ljouwert
Tiid Tusken 10.00 en 18.00 (In oere per dielnimmer > wy wurkje mei tiidsslotten)
Foar Alle SjONG dielnimmers 2021

Workshop oersjoch

Workshop 1
Janneke Brakels (sjongcoach) nimt it SjONG-liet troch en jout tips op it gebiet fan sjongtechnyk, performance en muzyk.

Workshop 2
Sytse Broersma (songwriter en bandlid fan De Kast) perfeksjonearret mei dy dyn SjONG-tekst.

 

OPJAAN FOAR DE WORKSHOPS?

Dat hoecht net! Alle SjONG dielnimmers dy’t harren oanmelde foar SjONG 2021 wurde automatysk yndield foar de workshops en krije berjocht mei mear ynfo en it tiidstip.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..