Muzykles

Wat leuk! Jim wolle de digitale muzykles fan Raynaud folgje! De les is te finen op de knop hjirûnder en wiist ‘m hielendal fansels.

Lesdoelen

  • Nei dizze les ha ik my ferdjippe yn Fryske berneferskes.
  • Nei dizze les haw ik leard hokfoar liet it bêste by myn sjonggroep past en wêrom.
  • Nei dizze les wit ik mear oer koarsang. 
  • Nei dizze les is myn Fryske wurdskat en útspraak ferbettere. 
  • Nei dizze les ha ik sa goed mooglik in liet songen mei myn groep.