Tickets

Kaarten foar de grutte finale yn De Lawei op 10 juny 2022 binne fia de dielnimmende skoallen te krijen foar € 5,- it stik.