Tickets

Kaarten foar de grutte finale yn De Lawei binne fia de dielnimmende skoallen te krijen foar € 5,- it stik.