SjONG YouTube Top 3

(Nieuws)

De filmkes fan SjONG op YouTube binne in grut súkses. Se binne al tûzenden kearen besjoen! Wy fine dat sa leuk, dat wy de SjONG YouTube Top 3 yn it libben roppen hawwe.

Hoe wurket dat? No, eltse moanne presintearje wy hjir de 3 meast-besjoene SjONG-filmkes op YouTube. En oan it ein fan it jier, krekt foar de folgjende SjONG, meitsje wy de YouTube-winner bekend en dy mei dan wer optrede op… SjONG!

Jim kinne der sels foar soargje dat jim favoryt yn de Top 3 (en op SjONG 2008) komt troch har(ren) filmke te besjen. Dat kin troch hjirûnder te klikken of it filmke op te sykjen op YouTube. Troch dit berjocht troch te stjoeren (set bygelyks de link: http://linkk.tv/sjong/2007/10/sjong-youtube-top-3.html yn in mail) kinne jim ek oaren hjirfan op de hichte bringe.

De SjONG YouTube Top 3 fan FEBREWARIS:

1. Alie Ludema mei ‘Fanôf Hjoed’
(orzjineel ‘From This Moment’ fan Shania Twain)

2. Eke van der Bijl mei ‘Hie ik mar’
(orzjineel ‘What if’ fan Kate Winslet)

3. Bente Groeneveld mei ‘It spyt my’
(orzjineel ‘Hurt’ fan Christina Aguilera)

Hjirûnder de links nei de oare filmkes op YouTube:

4. Mariëlle & Fetske mei ‘De Twastriid’
(orzjineel ‘I Would Stay’ fan Krezip

5. Ineke Dijkstra mei ‘Dyn Hert’
(orzjineel ‘Foolish Games’ fan Jewel)

6. Nynke & Femke mei ‘Ik dream altyd fan dy’
(orzjineel ‘I Will Always Love You’ fan Whitney Houston)

7. Janet, Marieke, Lysbeth, Jessica,
Ellen en Ilse-Marieke mei ‘Flean mei my mei’
(orzjineel ‘Vlieg met me mee’ fan Trijntje Oosterhuis)

8. Femke Dijkstra mei ‘Om dy’
(orzjineel ‘Because of you’ fan Kelly Clarkson)

9. Patricia & Brechtje mei ‘Lit my gean’
(orzjineel ‘Breakaway’ fan Kelly Clarkson)

10. Aukje & Benno mei ‘Twa kontsjes gers’
(orzjineel ‘All That Jazz’ út de musical Chicago)

11. Esther Dijkstra mei ‘Ik ha de tiid’
(orzjineel ‘Time After Time’ fan Cindy Lauper)

12. Marrit Bisschops mei ‘Sear’
(orzjineel ‘Hurt’ fan Christina Aguilera)

13. Marrit de Vries mei ‘Wjukken fan ‘e wyn’
(orzjineel ‘Colors of the Wind’ fan Vanessa Williams)

14. Debbie Kwebeman mei ‘Nimmen syn wiif’
(orzjineel ‘Nobody’s Wife’ fan Anouk)

15. Nelleke Diepeveen mei ‘Tegearre bin wy sterk’
(orzjineel ‘Beautiful’ fan Christina Aguilera)

16. Janke Trientsje Dijk mei ‘Sa Raar’
(orzjineel ‘Zo Raar’ fan Janke Trientsje sels)

Start met typen en druk op enter om te zoeken..