Oer SjONG

SjONG is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en mei 18 jier. Dielnimmers skriuwe in Fryske tekst op in besteand popnûmer, folgje workshops fan professionele muzikanten/tekstskriuwers en dogge audysje. Dat kin as band, duo, solist of betink it mar. Se begeliede harsels of sjonge op in karaokebân. De bêste dielnimmers fan de foarrondes geane troch nei de grutte finale op 17 juny 2023 yn Neushoorn.

SjONG wurdt elk ûneven jier organisearre.
De earstfolgjende edysje is yn 2023.

Fideoklips

Yn 2021 wie der fanwege de Covid-19 pandemy gjin grutte finale op it poadium fan Neushoorn, mar der wie wol wat superfets foar de 3 winners fan de audysjes. Sy krigen in profi directed music video fan harren SjONG-nûmer!

Laura Kooistra - OP DY FERSJOEN

(‘MY IMMORTAL’ – EVANESCENCE)

Music video

Lieve Smit - YN MYN DREAM

(‘ONE DAY’ – TATE MCRAE)

Music video

Rowan Veltman - MYN DREAM

(‘EVERYTHING I WANTED’ – BILLIE EILISH)

Music video

Krij tips op it gebiet fan sjongtechnyk of perfeksJonearje dyn sjongtekst

It lêste nijs

Hjir is ús stjer @rowan.veltman! Hy krige in gouden buzzer by @hollandsgottalent mei syn SjONG nûmer ‘Myn Dream’. Syn fideoklip is dêrom mei it tal views troch it dak knald. En ek op TikTok is er in begrip oan it wurden. Rowan kin dus sjonge, akteare, dûnsje… Wat kin er eins net? Hy fertelt hoe megagesellich it is om oan SjONG mei te dwaan. 🙌

Meidwaan?

Jou dy op foar SjONG 2023!