Oer SjONG

SjONG is in twajierliks Frysktalich sjongfestival foar jongerein fan 12 oant en Mei 18 jier. Dielnimmers skriuwe in Fryske tekst op in besteand popnûmer, folgje workshops fan professionele muzikanten/tekstskriuwers en dogge audysje. Dat kin as band, duo, solist of betink it mar. Se begeliede harsels of sjonge op in karaokebân. De bêste dielnimmers fan de foarrondes geane troch nei de grutte finale yn Neushoorn.

SjONG wurdt elk ûneven jier organisearre. De earstfolgjende edysje is yn 2023.

Fideoklips

Yn 2021 wie der fanwege de Covid-19 pandemy gjin grutte finale op it poadium fan Neushoorn, mar der wie wol wat superfets foar de 3 winners fan de audysjes. Sy krigen in superprofi directed music video fan harren SjONG-nûmer!

Laura Kooistra - OP DY FERSJOEN

(‘MY IMMORTAL’ – EVANESCENCE)

Audysje 2021

Jessica Otten - LOKKICH WURDT IT MOARN OARS

(‘CONTROL’ – ZOE WEES)

Audysje 2021

Rowan Veltman - MYN DREAM

(‘EVERYTHING I WANTED’ – BILLIE EILISH)

Audysje 2021

Krij tips op it gebiet fan sjongtechnyk of perfeksonearje dyn sjongtekst

It lêste nijs

Noch 1x yn de spotlight: @tara.dpx & @maytte.x Superleuk dat jim derby wiene! 😘

📸 Piet Douma

Nei de finale?

Dan winst dit jier in profi music video!