MuzykLes

Stap 1: Wat is SjONG?

Lesdoel: Yn dizze muzykles skriuwsto in Fryske tekst op in besteande hit. De website www.frysker.nl  en professionele muzikanten helpe dy ûnderweis. Sukses! 

Stap 2: Kies dyn song

Dé tip út dit filmke:
Kies in nûmer dat by dy past. By dy as persoan en by dyn stim. Kinsto it ferske maklik sjonge? Is it net te heech of te leech? Dan past it by dyn stim. Begrypsto goed wêr’t de tekst oer giet? Dat skeelt ek, want in liet dat dy oansprekt, sjongt makliker en kinst better oerbringe op publyk.

Stap 3: Kies dyn begelieding

Dé tip út dit filmke:
Sykje muzikanten, want mei-elkoar muzyk meitsje is it alderleukst! Oars kinst sjonge op in karaokebân. Tsjek dan earst www.karaoke-versie.nl foar in begeliedingstrack.

Stap 4: Hoe skriuwst in Fryske teskt?

Stap 5: Jou dy op!

Hoera!
Dyn Fryske songtekst is klear! Tiid om dy oan te melden foar SjONG!  Oant SjONG!

 

Krij tips op it gebiet fan sjongtechnyk of perfeksonearje dyn sjongtekst