MuzykLes

Lesdoelen 
Nei dizze les:
– wit ik wat SjONG is;
– kin ik in Fryske sjongtekst skriuwe op myn favo nûmer. 

 

Stap 1: Wat is SjONG?

Stap 2: Kies dyn song

Dé tip út dit filmke:
Kies in nûmer dat by dy past. By dy as persoan en by dyn stim. Kinsto it ferske maklik sjonge? Is it net te heech of te leech? Dan past it by dyn stim. Begrypsto goed wêr’t de tekst oer giet? Dat skeelt ek, want in liet dat dy oansprekt, sjongt makliker en kinst better oerbringe op publyk.

Stap 3: Kies dyn begelieding

Dé tips út dit filmke:
– Sykje muzikanten (mei deselde muzyksmaak), want mei-elkoar muzyk meitsje is it alderleukst! 
– De band is tsjinstber oan de sjonger. Dy moat fersteanber wêze.
– De drummer en/of bassist jouwe it ritme oan en de oare bandleden folgje.
– Gjin band? Kinst ek sjonge op in karaokebân. Tsjek www.karaoke-versie.nl foar in begeliedingstrack.

Stap 4: Hoe skriuwst in Fryske tekst?

Do hast in nûmer útsocht om in nije Fryske tekst op te skriuwen. Brûk dêrby dit stappeplan en ûndersteande 3 filmkes. 

Dé tips út dit filmke:
– Bepaal oftst in letterlike fertaling meitsje wolst of in frije fertaling.
– Begjin mei it oersetten fan it refrein. Tel it oantal lettergrepen fan de oarspronklike tekst en lit dat oerienkomme mei dyn tekst. Sjong ek foaral lûdop, dan fernimst fansels as it past of net.

Dé tips út dit filmke:
– Dyn tekst mei rymje, mar hoecht net eksakt te rymjen. As de klank fan de wurden itselde is, is ek genôch.
-In úthaal klinkt it moaist as er einiget mei in lûd (klinker). 

Dé tips út dit filmke:
– Tsjek de wurden fan dyn tekst nochris: ha se de goede lading? Passe se op de meldij (melodie)? Rymje se goed? Sjong foaral lûdop ast dat alles tsjekst. 
– Gean it alfabet bydel om in goed rymwurd te finen. 
– Brûk www.frysker.nl foar de goeie Fryske stavering (spelling).

Stap 5: Jou dy op!

Hoera!
Dyn Fryske songtekst is klear! Tiid om dy oan te melden foar SjONG!  Oant SjONG!

 

Hast dy opjûn? By de workshops learst mear oer sjongtechnyk en perfeksjonearrest dyn sjongtekst