Kaartferkeap

Kaarten foar de finale op 10 juny yn de Lawei binne foar €5,- it stik te keap fia de skoallen dy’t yn de finale stean.