Kaartferkeap

Tickets foar de finale op 17 juny 2023 kostje € 7,50 en binne te keap fia it ticketsysteem fan Neushoorn.