Workshops

Hast besluten om mei te dwaan? Dan leit op sneon 10 april de reade loper foar dy klear! Dy deis krijsto as SjONG-dielnimmer 2 workshops om dy maksimaal ta te rieden op dyn audysje.

Lokaasje: Zangles Friesland

Adres: Vredeman de Vriesstraat 24A, 8921 BT Ljouwert

Tiid: Tusken 10.00 en 18.00*

Foar: Alle SjONG dielnimmers 2021

*In oere per dielnimmer > wy wurkje mei tiidsslotten.

GEPLANDE WORKSHOPS

Sjongtechnyk, performance en muzyk

Perfektje dyn SjONG-tekst

OPJAAN FOAR DE WORKSHOPS?

Dat hoecht net! Alle SjONG dielnimmers dy’t harren oanmelde foar SjONG 2023 wurde automatysk yndield foar de workshops en krije berjocht mei mear ynfo en it tiidstip.