Skriuwtips SjONG 2015

(Nieuws)

Oanmelde foar SjONG is net samar klear. Do moatst ommers earst in nûmer skriuwe. Yn it Frysk! Bêst lestich. Mar gjin noed: ús SjONG-presintatoaren jouwe sa no en dan skriuwtips. Op ús sosjale media kanalen Instagram, Facebook en Twitter fynst de filmkes mei dy tips. Hjir steane de tips nochris op in rychje. As der in nije tip ferskynt, sette wy ‘m derby. Doch der dyn foardiel mei!

[youtube]zbWj42Pd2dc[/youtube].
[youtube]blN6FD26Xq4[/youtube].
[youtube]y6qkQutkLw8[/youtube].
[youtube]n7HTzYQ4f7c[/youtube].
[youtube]icD9p_epi6g[/youtube].
[youtube]IQIEDDiFD8o[/youtube]

Start met typen en druk op enter om te zoeken..