Tips foar it oersetten fan in tekst

(Nieuws)

It falt faaks noch net ta om in tekst fan in besteand pop- of rapnûmer oer te setten. Hjirûnder fine jim wat tips!

1. Sjoch net te folle nei de oarspronklike tekst. Tink by dysels: Hoe kin ik dit oars sizze?

2. Betink earst ris wat rymwurden.

3. Sjong de tekst daliks by it oersetten, dan witst oft er op de muzyk passet of net. Besykje ek itselde oantal wurdlidden (‘lettergrepen’) te hâlden.

4. Ast fêst sitst, freegje dan in oar om dy te helpen of lit de tekst eefkes lizze en gean letter fierder.

Start met typen en druk op enter om te zoeken..