Workshop SjONG

(Nieuws)

SjONG en Openblick organisearje in workshop foar dielnimmers dy’t noch wat ekstra tips en trúks krije wolle fan deskundigen. Op 4 maart 2015 – in wike foar de audysjes – is der fan 15.30 oant 17.00 oere in spesjale workshop yn it teater fan ROC Friese Poort yn Drachten. Studinten fan de oplieding Onderwijsassistent Muziek jouwe tips oer sang en muzyk. Marrit de Schiffart fan SjONG is oanwêzich foar advys oer de Fryske tekst en útspraak. En der wurde ek noch tips jûn oer klean, poadiumpresintaasje en make-up! Dizze workshop is frijwillich. Wolst meidwaan? Jou dy dan foar 23 febrewaris noch op. It is fergees!

Oant SjONG?!

Folder SjONG3

Start met typen en druk op enter om te zoeken..