Kontakt

Hast in fraach oer SjONG? Wolst bygelyks mear witte oer de audysjes of is der wat mis gien mei it ynstjoeren fan dyn opjefte? Dan kinst kontakt opnimme mei Cedin.

Do kinst belje, maile of it formulier hjirûnder ynfolje. Sitsto op social media? Dan kinst ek fia Facebook of Instagram in berjochtsje stjoere.