It lêste nijs

De Tarissing út Aldehaske sjongt yn dizze fiifde SjONG junior oer flaters meitsje. Witst wat pas echt in flater is? Dizze ôflevering nét sjen! Wol dwaan dus, sjen!

De Tarissing út Aldehaske sjongt yn dizze fiifde SjONG junior oer flaters meitsje. Witst wat pas echt in flater is? Dizze ôflevering nét sjen! Wol dwaan dus, sjen!

"Dit is Fryslân, hjir is eltsenien gelyk", sjongt de Twiner út St. Jabik. En sa ist mar krekt! 

Wat fine jim fan dizze song? 😍 Link yn bio!

"Dit is Fryslân, hjir is eltsenien gelyk", sjongt de Twiner út St. Jabik. En sa ist mar krekt!

Wat fine jim fan dizze song? 😍 Link yn bio!

💥 Wat in KNALLERRRR! 

De Staetlânsskoalle út Tsjom mei yn dizze ôflevering in liet skriuwe oer echt en nep. 

➡️ Link yn bio.

💥 Wat in KNALLERRRR!

De Staetlânsskoalle út Tsjom mei yn dizze ôflevering in liet skriuwe oer echt en nep.

➡️ Link yn bio.

Jaaaa de earste ôflevering fan SjONG junior stiet online! 

➡️ Fideo fia de link yn bio. 

De Mienskip út Bûtenpost giet oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 🥰 Wat fine jim fan de tekst en it liet? Lit it witte yn 'e reaksjes!

Jaaaa de earste ôflevering fan SjONG junior stiet online!

➡️ Fideo fia de link yn bio.

De Mienskip út Bûtenpost giet oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 🥰 Wat fine jim fan de tekst en it liet? Lit it witte yn 'e reaksjes!

Moarn online: de earste ôflevering fan SjONG junior! 👏

Yn de earste útstjoering giet De Mienskip út Bûtenpost oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 💘Wat betsjut leafde neffens harren? Wat is leafde eins? En is der ek sprake fan leafde yn 'e klasse? 

It resultaat sjogge jim moarn yn SjONG junior fia Tsjil!

Moarn online: de earste ôflevering fan SjONG junior! 👏

Yn de earste útstjoering giet De Mienskip út Bûtenpost oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 💘Wat betsjut leafde neffens harren? Wat is leafde eins? En is der ek sprake fan leafde yn 'e klasse?

It resultaat sjogge jim moarn yn SjONG junior fia Tsjil!

Dit binne de finalisten fan SjONG junior 2022! 👏🎉

Yntusken binne de 8 skoallen al drok dwaande mei harren eigen liet en komt no tiisdei de earste ôflevering al online op @tsjil_ . De Mienskip út Bûtenpost  skriuwt dêryn in nûmer oer, de leafde... 💗💕

Dit binne de finalisten fan SjONG junior 2022! 👏🎉

Yntusken binne de 8 skoallen al drok dwaande mei harren eigen liet en komt no tiisdei de earste ôflevering al online op @tsjil_ . De Mienskip út Bûtenpost skriuwt dêryn in nûmer oer, de leafde… 💗💕

🎤 Docht jim skoalle mei oan SjONG junior? Doch dan de muzykles en jou jim oanmelding dizze wike troch! 

Sjoch foar alle ynformaasje op www.sjong.frl.

🎤 Docht jim skoalle mei oan SjONG junior? Doch dan de muzykles en jou jim oanmelding dizze wike troch!

Sjoch foar alle ynformaasje op www.sjong.frl.

Wy krije al prachtige foto's fan skoallen dy't drok dwaande binne mei de muzykles! 😍

Wolle jim mei de klasse ek de muzykles folgje en dêrmei kâns meitsje op in plakje yn de finale fan SjONG junior? Sjoch dan op www.sjong.frl.

Wy krije al prachtige foto's fan skoallen dy't drok dwaande binne mei de muzykles! 😍

Wolle jim mei de klasse ek de muzykles folgje en dêrmei kâns meitsje op in plakje yn de finale fan SjONG junior? Sjoch dan op www.sjong.frl.

Wolle jim mei in goed muzikaal gefoel de foarjiersfakânsje yn?! Plan dan foar dizze wike de kant en klear muzykles fan SjONG junior yn! 🥳

Neist dat jim mei dizze muzykles de fakken Fryske en muzyk yntegrearje kinne, is it ek hiel goed foar it groepsproses. Troch it einresultaat yn te stjoeren meitsje jim kâns op in finaleplakje fan SjONG junior. Dat is noch net alles! De acht finalisten meie mei profesjonele muzikanten in eigen liet skriuwe en dat proses wurdt folge troch Omrop Fryslân Tsjil. 

👏 Do we need to say more?! Sjoch op www.sjong.frl en doch mei!

Wolle jim mei in goed muzikaal gefoel de foarjiersfakânsje yn?! Plan dan foar dizze wike de kant en klear muzykles fan SjONG junior yn! 🥳

Neist dat jim mei dizze muzykles de fakken Fryske en muzyk yntegrearje kinne, is it ek hiel goed foar it groepsproses. Troch it einresultaat yn te stjoeren meitsje jim kâns op in finaleplakje fan SjONG junior. Dat is noch net alles! De acht finalisten meie mei profesjonele muzikanten in eigen liet skriuwe en dat proses wurdt folge troch Omrop Fryslân Tsjil.

👏 Do we need to say more?! Sjoch op www.sjong.frl en doch mei!

Wy binne werom mei in nij konsept! 🥳 

SjONG junior biedt alle basisskoallen fan no ôf in kant en kleare muzykles oan. Mei de les wurkje jim oan ferskate leardoelen én wurdt it groepsproses stimulearre. 🙏🏻

It resultaat fan de muzykles kinne jim ynstjoere en út dy oanmeldingen krije 8 skoallen de kâns om sels in liet te meitsjen mei profesjonele muzikanten. @tsjil_ folget it proses en makket der in searje fan! 😍 

Wa docht mei en sjogge we yn de finale op 10 juny? 🙌🏻

Wy binne werom mei in nij konsept! 🥳

SjONG junior biedt alle basisskoallen fan no ôf in kant en kleare muzykles oan. Mei de les wurkje jim oan ferskate leardoelen én wurdt it groepsproses stimulearre. 🙏🏻

It resultaat fan de muzykles kinne jim ynstjoere en út dy oanmeldingen krije 8 skoallen de kâns om sels in liet te meitsjen mei profesjonele muzikanten. @tsjil_ folget it proses en makket der in searje fan! 😍

Wa docht mei en sjogge we yn de finale op 10 juny? 🙌🏻

Hy stiet online, it ferske en de útstjoering fan De Bonkelder út Wytmarsum. 😃 No te sjen fia de link yn bio of fia @tsjil_ 🥳

Hy stiet online, it ferske en de útstjoering fan De Bonkelder út Wytmarsum. 😃 No te sjen fia de link yn bio of fia @tsjil_ 🥳

De earste útstjoering fan it Sjongfestival stiet no online. 🥳 De Eker út Anjum makke de earste dikke hit. Sjen kin fia ús stories en fia de link yn bio. 🙏🏻

De earste útstjoering fan it Sjongfestival stiet no online. 🥳 De Eker út Anjum makke de earste dikke hit. Sjen kin fia ús stories en fia de link yn bio. 🙏🏻

NIJS OER IT SJONGFESTIVAL 🥳 

Stjoersto in toan yn foar it Sjongfestival? Mail nei info@sjongfestival.frl of stjoer in DM! 😃

NIJS OER IT SJONGFESTIVAL 🥳

Stjoersto in toan yn foar it Sjongfestival? Mail nei info@sjongfestival.frl of stjoer in DM! 😃

En sa rint in jier ynienen hielendal oars as ferwachte... Yn ferbân mei de coronamaatregels koe it Sjongfestival dit jier net trochgean. Superspitich! Wy kinne fansels net yn de takomst sjen, mar wy binne fan doel om it Sjongfestival yn 2021 wer te organisearjen, en wol op freed 4 juny 2021 yn De Lawei yn Drachten. De foarrondes binne op 20, 21 en 23 april. 
Mear ynformaasje oer it Sjongfestival en de ynskriuwing folget yn it nije skoaljier. Wy hoopje dat jim meidogge! 🥰

En sa rint in jier ynienen hielendal oars as ferwachte… Yn ferbân mei de coronamaatregels koe it Sjongfestival dit jier net trochgean. Superspitich! Wy kinne fansels net yn de takomst sjen, mar wy binne fan doel om it Sjongfestival yn 2021 wer te organisearjen, en wol op freed 4 juny 2021 yn De Lawei yn Drachten. De foarrondes binne op 20, 21 en 23 april.
Mear ynformaasje oer it Sjongfestival en de ynskriuwing folget yn it nije skoaljier. Wy hoopje dat jim meidogge! 🥰

Hey efkes derom tinke, Raynaud hat noch in lêste fersyk oan jim 😉

Hey efkes derom tinke, Raynaud hat noch in lêste fersyk oan jim 😉

Jaaa ús earste sjuerylid is bekend, it is Jelle B! 😄 Hy soe it fansels machtich fine om jim te sjen yn dy finale op 29 maaie. Opjaan kin dizze wike noch, doch it fia www.sjongfestival.frl.

Jaaa ús earste sjuerylid is bekend, it is Jelle B! 😄 Hy soe it fansels machtich fine om jim te sjen yn dy finale op 29 maaie. Opjaan kin dizze wike noch, doch it fia www.sjongfestival.frl.

De winner fan 2018! 🤗 Wa wurdt yn 2020 de winner? Opjaan kin dizze wike noch! Doch it fia www.sjongfestival.frl.

De winner fan 2018! 🤗 Wa wurdt yn 2020 de winner? Opjaan kin dizze wike noch! Doch it fia www.sjongfestival.frl.

In feest om mei te dwaan mei it Sjongfestival, sjochst wol?! 😍 Opjaan foar de nije edysje kin noch oant freed. Doch it gau fia www.sjongfestival.frl.

In feest om mei te dwaan mei it Sjongfestival, sjochst wol?! 😍 Opjaan foar de nije edysje kin noch oant freed. Doch it gau fia www.sjongfestival.frl.

Doch it gau!

Doch it gau!

'Net nei skoalle ta' is miskien wol it meast geskikte ferske mei om de klasse te sjongen. 😉
Opjaan kin noch oant en mei 14 febrewaris. Hoe earder datst dy opjoust, hoe grutte de kâns datst dyn foarkarsnûmer sjonge meist.

'Net nei skoalle ta' is miskien wol it meast geskikte ferske mei om de klasse te sjongen. 😉
Opjaan kin noch oant en mei 14 febrewaris. Hoe earder datst dy opjoust, hoe grutte de kâns datst dyn foarkarsnûmer sjonge meist.