It lêste nijs

Wy genietsje noch efkes nei! 😍

Wy genietsje noch efkes nei! 😍

💥 Staetlânsskoalle út Tsjom wint SjONG junior 2022! 💥 

Wat wie it in geweldige jûn. 😍 Wy binne grutsk op álle acht skoallen, jim hawwe it fanastysk dien!

💥 Staetlânsskoalle út Tsjom wint SjONG junior 2022! 💥

Wat wie it in geweldige jûn. 😍 Wy binne grutsk op álle acht skoallen, jim hawwe it fanastysk dien!

Habtom fertelde hjoed by Omrop Fryslân wêrom it nûmer 'Dit is Fryslân' sa belangryk foar him is én wat dit mei him te krijen hat. Hear it hjir werom!

Habtom fertelde hjoed by Omrop Fryslân wêrom it nûmer 'Dit is Fryslân' sa belangryk foar him is én wat dit mei him te krijen hat. Hear it hjir werom!

Wat hast dat prachtich sein Anne-Maj! 😍👏 Hear hjir it ynterview fan Anne-Maj de Jong werom, hjoed by Omrop Fryslân op radio.

Wat hast dat prachtich sein Anne-Maj! 😍👏 Hear hjir it ynterview fan Anne-Maj de Jong werom, hjoed by Omrop Fryslân op radio.

"Dit ferjitte je noait wer", seit Luca Sikma fan De Brêge út Skarsterbrêge. Prachtich! Hear hjir it ynterview én it ferske.

"Dit ferjitte je noait wer", seit Luca Sikma fan De Brêge út Skarsterbrêge. Prachtich! Hear hjir it ynterview én it ferske.

Iris út Aldehaske fertelde live op radio dat flaters meitsje eins hartstikke stoer is. Wy binne it mei dy iens Iris! 💪🏻 Hear hjir it hiele ynterview.

Iris út Aldehaske fertelde live op radio dat flaters meitsje eins hartstikke stoer is. Wy binne it mei dy iens Iris! 💪🏻 Hear hjir it hiele ynterview.

Joukje de Vries fan de Pionier út Dokkum mocht harren nûmer Ofskied sels oankundigje op radio 😍👏

Joukje de Vries fan de Pionier út Dokkum mocht harren nûmer Ofskied sels oankundigje op radio 😍👏

Hester út Westergeast fertelt by Omrop Fryslân oer harren nûmer 'Lekker Dûnsje' 😍💃

Hester út Westergeast fertelt by Omrop Fryslân oer harren nûmer 'Lekker Dûnsje' 😍💃

Iris fan de Staetlânsskoalle út Tsjom mocht ek wat fertelle op radio oer harren nûmer Fake! 😍👏

Iris fan de Staetlânsskoalle út Tsjom mocht ek wat fertelle op radio oer harren nûmer Fake! 😍👏

Alle dagen krije de acht finale skoallen de kâns om harren nûmer te promoatsjen yn it radioprogramma Goeiemiddei! fan Omrop Fryslân. 📻 Benijd wêrom Kije fan De Mienskip yn Bûtenpost him in beroemdheid fielt? Harkje hjir werom!

Alle dagen krije de acht finale skoallen de kâns om harren nûmer te promoatsjen yn it radioprogramma Goeiemiddei! fan Omrop Fryslân. 📻 Benijd wêrom Kije fan De Mienskip yn Bûtenpost him in beroemdheid fielt? Harkje hjir werom!

De Tarissing út Aldehaske sjongt yn dizze fiifde SjONG junior oer flaters meitsje. Witst wat pas echt in flater is? Dizze ôflevering nét sjen! Wol dwaan dus, sjen!

De Tarissing út Aldehaske sjongt yn dizze fiifde SjONG junior oer flaters meitsje. Witst wat pas echt in flater is? Dizze ôflevering nét sjen! Wol dwaan dus, sjen!

"Dit is Fryslân, hjir is eltsenien gelyk", sjongt de Twiner út St. Jabik. En sa ist mar krekt! 

Wat fine jim fan dizze song? 😍 Link yn bio!

"Dit is Fryslân, hjir is eltsenien gelyk", sjongt de Twiner út St. Jabik. En sa ist mar krekt!

Wat fine jim fan dizze song? 😍 Link yn bio!

💥 Wat in KNALLERRRR! 

De Staetlânsskoalle út Tsjom mei yn dizze ôflevering in liet skriuwe oer echt en nep. 

➡️ Link yn bio.

💥 Wat in KNALLERRRR!

De Staetlânsskoalle út Tsjom mei yn dizze ôflevering in liet skriuwe oer echt en nep.

➡️ Link yn bio.

Jaaaa de earste ôflevering fan SjONG junior stiet online! 

➡️ Fideo fia de link yn bio. 

De Mienskip út Bûtenpost giet oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 🥰 Wat fine jim fan de tekst en it liet? Lit it witte yn 'e reaksjes!

Jaaaa de earste ôflevering fan SjONG junior stiet online!

➡️ Fideo fia de link yn bio.

De Mienskip út Bûtenpost giet oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 🥰 Wat fine jim fan de tekst en it liet? Lit it witte yn 'e reaksjes!

Moarn online: de earste ôflevering fan SjONG junior! 👏

Yn de earste útstjoering giet De Mienskip út Bûtenpost oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 💘Wat betsjut leafde neffens harren? Wat is leafde eins? En is der ek sprake fan leafde yn 'e klasse? 

It resultaat sjogge jim moarn yn SjONG junior fia Tsjil!

Moarn online: de earste ôflevering fan SjONG junior! 👏

Yn de earste útstjoering giet De Mienskip út Bûtenpost oan 'e slach mei it tema 'leafde'. 💘Wat betsjut leafde neffens harren? Wat is leafde eins? En is der ek sprake fan leafde yn 'e klasse?

It resultaat sjogge jim moarn yn SjONG junior fia Tsjil!

Dit binne de finalisten fan SjONG junior 2022! 👏🎉

Yntusken binne de 8 skoallen al drok dwaande mei harren eigen liet en komt no tiisdei de earste ôflevering al online op @tsjil_ . De Mienskip út Bûtenpost  skriuwt dêryn in nûmer oer, de leafde... 💗💕

Dit binne de finalisten fan SjONG junior 2022! 👏🎉

Yntusken binne de 8 skoallen al drok dwaande mei harren eigen liet en komt no tiisdei de earste ôflevering al online op @tsjil_ . De Mienskip út Bûtenpost skriuwt dêryn in nûmer oer, de leafde… 💗💕

🎤 Docht jim skoalle mei oan SjONG junior? Doch dan de muzykles en jou jim oanmelding dizze wike troch! 

Sjoch foar alle ynformaasje op www.sjong.frl.

🎤 Docht jim skoalle mei oan SjONG junior? Doch dan de muzykles en jou jim oanmelding dizze wike troch!

Sjoch foar alle ynformaasje op www.sjong.frl.

Wy krije al prachtige foto's fan skoallen dy't drok dwaande binne mei de muzykles! 😍

Wolle jim mei de klasse ek de muzykles folgje en dêrmei kâns meitsje op in plakje yn de finale fan SjONG junior? Sjoch dan op www.sjong.frl.

Wy krije al prachtige foto's fan skoallen dy't drok dwaande binne mei de muzykles! 😍

Wolle jim mei de klasse ek de muzykles folgje en dêrmei kâns meitsje op in plakje yn de finale fan SjONG junior? Sjoch dan op www.sjong.frl.

Wolle jim mei in goed muzikaal gefoel de foarjiersfakânsje yn?! Plan dan foar dizze wike de kant en klear muzykles fan SjONG junior yn! 🥳

Neist dat jim mei dizze muzykles de fakken Fryske en muzyk yntegrearje kinne, is it ek hiel goed foar it groepsproses. Troch it einresultaat yn te stjoeren meitsje jim kâns op in finaleplakje fan SjONG junior. Dat is noch net alles! De acht finalisten meie mei profesjonele muzikanten in eigen liet skriuwe en dat proses wurdt folge troch Omrop Fryslân Tsjil. 

👏 Do we need to say more?! Sjoch op www.sjong.frl en doch mei!

Wolle jim mei in goed muzikaal gefoel de foarjiersfakânsje yn?! Plan dan foar dizze wike de kant en klear muzykles fan SjONG junior yn! 🥳

Neist dat jim mei dizze muzykles de fakken Fryske en muzyk yntegrearje kinne, is it ek hiel goed foar it groepsproses. Troch it einresultaat yn te stjoeren meitsje jim kâns op in finaleplakje fan SjONG junior. Dat is noch net alles! De acht finalisten meie mei profesjonele muzikanten in eigen liet skriuwe en dat proses wurdt folge troch Omrop Fryslân Tsjil.

👏 Do we need to say more?! Sjoch op www.sjong.frl en doch mei!

Wy binne werom mei in nij konsept! 🥳 

SjONG junior biedt alle basisskoallen fan no ôf in kant en kleare muzykles oan. Mei de les wurkje jim oan ferskate leardoelen én wurdt it groepsproses stimulearre. 🙏🏻

It resultaat fan de muzykles kinne jim ynstjoere en út dy oanmeldingen krije 8 skoallen de kâns om sels in liet te meitsjen mei profesjonele muzikanten. @tsjil_ folget it proses en makket der in searje fan! 😍 

Wa docht mei en sjogge we yn de finale op 10 juny? 🙌🏻

Wy binne werom mei in nij konsept! 🥳

SjONG junior biedt alle basisskoallen fan no ôf in kant en kleare muzykles oan. Mei de les wurkje jim oan ferskate leardoelen én wurdt it groepsproses stimulearre. 🙏🏻

It resultaat fan de muzykles kinne jim ynstjoere en út dy oanmeldingen krije 8 skoallen de kâns om sels in liet te meitsjen mei profesjonele muzikanten. @tsjil_ folget it proses en makket der in searje fan! 😍

Wa docht mei en sjogge we yn de finale op 10 juny? 🙌🏻